NordenBladet — 19. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant Maire Tuul. Ta uuris, kuivõrd on õpetajad omaks võtnud lapsekeskse kasvatuse põhimõtted ja järgivad neid oma pedagoogilises praktikas. Selgus, et lasteaiaõpetajad on üldiselt rahul riiklikus õppekavas toimunud muutustega ning enda hinnangul lähtuvadki nad oma töös enamasti õppekavas toodud lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest.

„Alates koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) jõustumisest on pidevalt kaardistatud õpetajate valmisolekut töötada riikliku õppekava aluseks olevate lapsekeskse kasvatuse põhimõtete järgi, sest soovitud muutuse toimumine koolieelses lasteasutuses sõltub suurel määral sellest, mida õpetajad teevad ja mõtlevad“ selgitas Tuul.

„Võib öelda, et lasteaiaõpetajad on üldiselt rahul õppekavades toimunud muutustega ning peavad oluliseks koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) toodud lapsekeskse kasvatuse põhimõtete järgimist. Õpetajate endi hinnangul lähtuvad nad oma igapäevatöös enamasti lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest, kuid vaatlejad seda ei kinnitanud,“ selgitas Tuul. Seega ilmnes ebakõla õpetajate ja vaatlejate hinnangute vahel, mida tuleks edaspidi põhjalikumalt uurida.

Samuti viitasid uuringu tulemused vajadusele senisest enam toetada lapsekesksele kasvatusele üleminekul vene õppekeelega lasteaedade õpetajaid, sest võrreldes eesti õppekeelega lasteaedade õpetajatega olid nende arusaamad laste õppimisest vähem kooskõlas lapsekeskse kasvatuse põhimõtetega. „Üks võimalus õpetajate toetamisel uuenenud õpikäsituse mõtestamisel ning lapsekeskse kasvatuse rakendamisel on õpetajatele pikemaajaliste ja süsteemsete Hea Alguse koolituste pakkumine ning Hea Alguse rühma tegevuste vaatlemise võimaldamine,“ tõi Tuul välja ja lisas, et programm aitab õpetajatel paremini mõista ja omaks võtta lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.“

Doktoritöö pealkiri on “Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis” (“Preschool teachers’ Views on Curricula and Children’s Learning and the Assessment of the Teachers’ Teaching Activity in the Context of Child-Centred Education”). Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli professor Aino Ugaste. Oponendid Tartu Ülikooli emeriitprofessor Edgar Krull ja Tallinna Ülikooli vanemteadur Piret Soodla.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

 

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem
Loe kõiki NordenBladet´i “Eesti uudised & info” rubriigi artikleid SIIT