NordenBladet — Haridus- ja Teadusministeerium saatis juunis partneritele arvamuse avaldamiseks teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (TAKS) muutmise väljatöötamiskavatsuse. Uuendamise käigus viiakse seadus vastavusse ühiskonnas toimuvate muutustega, senisest enam arvestatakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemi terviklikkust ja erasektori vajadusi.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimandi sõnul tuleb teadus- ja arendustegevuse korraldamine terviklikult üle vaadata, et see oleks paremini seotud riigi strateegiliste valikute ja erinevate valdkondade vajadustega.

„Eestil seisab ees palju proovikivisid, olgu see siis tööstuse digitaliseerimine, rahvastiku vananemisest tulenev surve tervishoiuteenustele või keskkonda säästvate tehnoloogiate arendamine ja kasutuselevõtt,“ ütles Reimand. „Nende lahendamine ilma teadus- ja arendustegevuse olulise panuseta ei ole mõeldav ja uus seadus peab looma selleks soodsa keskkonna.“

Reimand märkis, et korrastamist vajavad ka teadus- ja arendustegevuste rahastamisinstrumendid.

„Kujundame baasfinantseerimise ümber asutuste teadus- ja arendustegevuse toetuseks, mis annab ühelt poolt riigile rohkem võimalusi rääkida läbi ootused teadussasutuste tegevustele ning teiselt poolt teadusasutustele selgema pikaajalise perspektiivi. Loome selge ja eesmärgitatud jaotuse ka teistele rahastamisinstrumentidele,“ lisas ta.

Uue seadusega kujundatakse ka õiguslik raamistik teaduseetika ja avatud teaduse põhimõtete rakendamiseks.

Eelnõu väljatöötamiskavatsus saadeti kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja riigikantseleile ning arvamuse avaldamiseks Eesti Teadusagentuurile, Eesti Teaduste Akadeemiale, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Eesti Tööandjate Keskliidule, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, ülikoolidele, positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutustele jt partneritele.

Uuendatud seaduse jõustumiseks on esialgu kavandatud 2023. aasta algus.

Seaduse ettevalmistamisega saab lähemalt tutvuda ministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/taks.

Vaata ka: Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus läbib põhjaliku uuenduskuuri.