Rohelisele majandusele ülemineku rahastamine: Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase ülemineku mehhanism

NordenBladet – Euroopa Liit on võtnud eesmärgi saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks ühenduseks. See nõuab nii ELilt kui ka liikmesriikide avalikult ja erasektorilt märkimisväärseid investeeringuid. Täna esitatud Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ehk kestliku Euroopa investeerimiskavaga käivitatakse avaliku sektori investeeringud ja kaasatakse ELi rahastamisvahendite, eelkõige InvestEU abil erasektori vahendid, et teha kättesaadavaks vähemalt 1 triljon eurot.

Üleminekuks tuleb teha jõupingutusi kõigil liikmesriikidel, piirkondadel ja sektoritel, kuid mõnel rohkem kui teisel. Neil piirkondadel, mida üleminek mõjutab eriti tugevasti, seisavad ees põhjalikud majanduslikud ja sotsiaalsed muutused. Selleks et toetada töötajaid ja tagada nendes piirkondades vajalikud investeeringud, pakutakse õiglase ülemineku mehhanismi kaudu vajaduspõhiselt rahalist ja praktilist abi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Euroopa roheline kokkuleppe on meie kava, kuidas muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Selle kava keskmes on inimesed. Meid ootab ees pöördeline üleminek. Saame sellega hakkama ainult juhul, kui oleme õiglased ja arvestame kõigiga. Selleks et keegi ei jääks kõrvale, toetame oma kodanikke ja piirkondi, kellel tuleb selle protsessi käigus teha suuremaid jõupingutusi. Roheline kokkulepe eeldab suuri investeeringuid, mis meil on kavas muuta võimalusteks. Täna esitatud kava abil võetakse kasutusele vähemalt 1 triljon eurot. See näitab meile teed tulevikku ja vallandab roheliste investeeringute laine.“

Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans märkis: „Üleminek kliimaneutraalsele majandusele on hädavajalik, parandab kodanike heaolu ja muudab Euroopa konkurentsivõimelisemaks. Samal ajal nõuab see neilt inimestelt, sektoritelt ja piirkondadelt, kes sõltuvad fossiilkütustest rohkem, suuremaid jõupingutusi. Õiglase ülemineku mehhanismi kaudu soodustatakse investeeringuid ja pakutakse vähemalt 100 miljardi euro ulatuses rahalist ja praktilist toetust, et neid abivajajaid aidata. Selline on meie lubadus solidaarsuse ja õigluse tagamiseks.“

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis lisas: „Kliimaneutraalsele majandusele üleminekuks vajab Euroopa nii sihikindlat poliitikat kui ka väga suuri investeeringuid. Roheline kokkulepe näitab, et oleme valmis kliimamuutustega otsustavalt võitlema. Nüüd on meil ka kava selle rahastamiseks. Esiteks kasutame ELi eelarvet, et kaasata erasektori vahendeid roheprojektide rahastamiseks kogu Euroopas ning et toetada piirkondi ja inimesi, keda üleminek kõige tugevamini mõjutab. Teiseks loome sobivad regulatiivsed stiimulid roheliste investeeringute edendamiseks. Kolmandaks aitame avaliku sektori asutustel ja turuosalistel selliseid projekte kindlaks teha ja arendada. Euroopa Liit ei tekkinud üleöö. Samuti ei saa nõiaväel minna üle rohelisele majandusele. Selleks et kestlikkus muutuks investeerimisel keskseks kriteeriumiks, tuleb meil muuta oma mõtteviisi. Täna oleme astunud selle suunas olulise sammu.“

Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava

Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskavaga kaasatakse ELi vahendid ning luuakse raamistik, millega lihtsustatakse ja soodustatakse kliimaneutraalsele, rohelisele, konkurentsivõimelisele ja kaasavale majandusele üleminekuks vajatavaid avaliku ja erasektori investeeringuid. Investeerimiskava täiendab muid rohelise kokkuleppe raames teatatud algatusi ja hõlmab kolme tahku:

  • Rahastamine. Järgmisel kümnel aastal tehakse vähemalt 1 triljon euro väärtuses kestlikke investeeringuid. Selleks et kaasata erasektori rahastamine, eraldatakse kliima- ja keskkonnameetmetele ELi eelarvest rohkem avalikke vahendeid kui kunagi varem. Euroopa Investeerimispangal saab olema selles oluline roll.
  • Soodustav raamistik. Luuakse stiimulid avaliku ja erasektori investeeringute kaasamiseks ja ümbersuunamiseks. Selleks et pakkuda investoritele abivahendeid, asetab EL kestliku rahastamise finantssüsteemis kesksele kohale. Samuti soodustab ta keskkonnahoidlikke riigihankeid ja eelarvestamist ning töötab välja võimalused õiglase ülemineku piirkondadele antava riigiabi heakskiitmise menetluse lihtsustamiseks, et avaliku sektori asutustel oleks kergem teha kestlikke investeeringuid.
  • Praktiline abi. Komisjon toetab avaliku sektori asutusi ja projektiarendajaid kestlike projektide kavandamisel, väljatöötamisel ja elluviimisel.

Õiglase ülemineku mehhanism

Õiglase ülemineku mehhanismil on keskne roll selles, et üleminek kliimaneutraalsele majandusele toimuks õiglaselt, nii et kedagi ei jäetaks kõrvale. Kuigi Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskavas on võetud arvesse kõikide piirkondade rahastamisvajadusi, pakutakse mehhanismi kaudu sihtotstarbelist abi, et tagada 2021.–2027. aastal vähemalt 100 miljardit eurot majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede leevendamiseks piirkondades, mida üleminek mõjutab kõige rohkem. Mehhanismist rahastatakse investeeringuid, mille eesmärk on abistada fossiilkütuse väärtusahelast sõltuvaid töötajaid ja kogukondi. Need summad lisanduvad ELi eelarvest kõigi otseselt üleminekuga seotud vahendite kaudu antavale märkimisväärsele toetusele.

Õiglase ülemineku mehhanism koosneb kolmest peamisest rahastamisvahendist:

1) Õiglase ülemineku fond, millele eraldatakse ELi vahenditest 7,5 miljardit eurot lisaks summadele, mis on juba ette nähtud komisjoni ettepanekus ELi järgmise pikaajalise eelarve kohta. Selleks et fondilt abi kätte saada, peavad liikmesriigid komisjoniga koostöös määrama territoriaalsete õiglase ülemineku kavade raames kindlaks abikõlblikud territooriumid. Nad peavad ka võtma kohustuse eraldada ise sama suure summa neile Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfond+-st ette nähtud vahenditest ning täiendama seda veel oma ressurssidest. Kokkuvõttes tehakse kättesaadavaks 30–50 miljardit eurot, mis aitab kaasata veel rohkem investeeringuid. Toetust antakse peamiselt piirkondadele. Näiteks abistatakse töötajaid tuleviku tööturul vajatavate oskuste ja pädevuste omandamisel ning toetatakse VKEsid, idufirmasid ja ettevõtlusinkubaatoreid, et nad looksid piirkonnas uusi majanduslikke võimalusi. Samuti toetatakse investeeringuid üleminekuks puhtale energiale, näiteks energiatõhususe valdkonnas.

2) Sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava InvestEU raames, mille abil kaasatakse kuni 45 miljardit eurot investeeringuid. Kavaga meelitatakse ligi erainvesteeringuid, sealhulgas kestlikusse energiasse ja transporti, et toetada nimetatud piirkondi ja aidata neil leida uusi majanduskasvuvõimalusi.

3) Euroopa Investeerimispanga avaliku sektori laenurahastu, millel on ELi eelarve tagatis ja mille abil kaasatakse 25–30 miljardit eurot investeeringuid. Rahastust pakutakse avaliku sektori asutustele laenu näiteks selleks, et teha investeeringuid kaugküttevõrkudesse ja remontida hooneid. Komisjon esitab seadusandliku ettepaneku rahastu loomiseks 2020. aasta märtsis.

Õiglase ülemineku mehhanism ei hõlma aga ainult rahastamist. Komisjon osutab õiglase ülemineku platvormi kaudu liikmesriikidele ja investoritele ka tehnilist abi ning tagab mõjutatud kogukondade, kohalike asutuste, sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide kaasamise. Õiglase ülemineku mehhanism hõlmab tugevat juhtimisraamistikku, mille fookuses on territoriaalsed õiglase ülemineku kavad.

Taust

Komisjon esitas 11. detsembril 2019 Euroopa rohelise kokkuleppe, mis peab aitama Euroopa Liidul saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks ühenduseks. Selleks et minna üle kestlikule majandusmudelile, tuleb Euroopal investeerida suuri summasid kõigisse sektoritesse. Näiteks praeguste 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks on vaja teha igal aastal 260 miljardit eurot täiendavaid investeeringuid.

Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava edu sõltub kõigi osaliste pühendumusest. Väga oluline on, et liikmesriigid ja Euroopa Parlament ei taganeks komisjoni ettepaneku kõrgetest sihtidest järgmise finantsraamistiku üle toimuvatel läbirääkimistel. Seejuures on otsustav roll õiglase ülemineku fondi määruse ettepaneku kiirel vastuvõtmisel.

Komisjon jälgib ja hindab tähelepanelikult üleminekul tehtavaid edusamme. Nende jõupingutuste raames korraldab komisjon igal aastal kestlike investeeringute tippkohtumise, kus osalevad kõik sidusrühmad, ning jätkab tööd ülemineku edendamiseks ja rahastamiseks. Komisjon kutsub investoreid üles kasutama täielikult ära soodsaid regulatiivseid tingimusi ja kiiresti laienevaid võimalusi kestlike investeeringute tegemiseks ja paneb ametiasutustele südamele, et nad osaleksid aktiivselt selliste investeeringute kindlakstegemises ja toetamises.

Lisateave

TEABEKIRI: Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase ülemineku mehhanismi selgitus

Teabelehed

Komisjoni teatis kestliku Euroopa investeerimiskava kohta

Õiglase ülemineku fondi asutamise määruse ettepanek

Ühissätete määruse muudatused

Euroopa roheline kokkulepeReklaam:
Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service