NordenBladet — Detsembris kaitses Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant Milvi Martina Piir doktoritööd, mis on ajaloofilosoofia ja kasvatusteaduse piirimaile jäävate küsimustega tegelev teoreetiline uurimus. Töö käsitleb metodoloogilisi seoseid ajalootunnetuse (ajalooteadvuse) ja väärtuskasvatuse vahel.

„On õigustatud eeldada, et üldpedagoogika metodoloogiad kehtivad iga õppeaine puhul ning neist peaks ka ajaloo jaoks piisama. Et see päriselt nii ei ole, selle põhjuseks on ajaloo dimensiooniline olemus – see ei jutusta lihtsalt kunagi toimunud lugusid, vaid annab tähenduse inimliku eksistentsi ajalisele mõõtmele, inimkogemuse muutumisele ajateljel,“ selgitas Piir ja lisas, et inimese elu on aegruumiline tervik, seda ei saa jagada valdkondadeks või õppeaineteks.

Doktoritöö küsib, kuidas toimub ajataju kujunemine ning mis võimaldab inimesel liikuda mõttelisel ajateljel minevikku ja tulevikku. „Sellele küsimusele vastates selgub subjektiivne enesekohane ajatunnetus, mis töötab mõtestatud ja tähenduslike seoste kaudu. See ilmneb eelkõige emotsionaalses ja väärtuste raamistikus, millesse õpitav materjal paigutatakse,“ sõnas töö autor. Teemasse süvenedes hakkab üha olulisemat rolli mängima väärtuste, tähendusloome ja tähenduslikkusega seotud problemaatika.

Ühe peamise järeldusena tõi autor välja, et kasvatuslikust vaatenurgast on ajaloo õpetamise peamine siht aidata õppijal tunnetada ennast kui ajaloolist isikut, mõista enese ajaloolisust. „Seejuures võimaldab filosoofilis-metodoloogiline mõtestamine leida ajalookasvatusel oma eesmärki, psühholoogilise ajataju uuringute kaasamine aga kasvatuse eeldusi. Arvestades ajalooga suhestumise rolli muuhulgas individuaalse enesepildi ja rahvusliku identiteedi kujunemisel, peaks ajalugu olema piisavalt oluline, et panustada selle raames toimuvasse väärtusrefleksiooni teadlikult ja süvitsi,“ selgitas Milvi Martina Piir.

Doktoritöö pealkiri on “Ajalookasvatus: subjektiivne ajataju, väärtused, metodoloogia” (“Methodology of a Value-oriented Approach to History Education According to Subjective Perception of Time”) ja selle avalik kaitsmine toimus 14. detsembril Tallinna Ülikoolis. Töö juhendajad on Maria Tilk (1948-2015) ja Tallinna Ülikooli dotsent Tiiu Kuurme, oponendid Helsingi Ülikooli emeriitprofessor Sirkka Ahonen ja Tartu Ülikooli dotsent Olga Schihalejev.

Doktoritöö täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

 

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem
Loe kõiki NordenBladet´i “Eesti uudised & info” rubriigi artikleid SIIT