Tag "Riigikohus"

Back to homepage

Eesti: Riigikohus korraldab suulise istungi Eesti Posti ja Konkurentsiameti kohtuasjas

NordenBladet — Kohtus on arutusel kaebus, mille AS Eesti Post esitas Konkurentsiametile AS-i Express Post tegevuse peale. Viimane tegeleb perioodika hommikuse kojukandega suuremates linnades ja nende lähiümbruses, osutades teenust peamiselt kontsernisiseselt oma emaettevõtjatest kirjastustele AS Ekspress Grupp ja AS Postimees

Read More

Riigikohus: Abielu võib olla elamisloa andmise tingimuseks

NordenBladet — Kohtusse jõudnud vaidlus puudutas USA kodakondsusega meest ja naist, kes sõlmisid eelmise aasta juulis California osariigis kooselulepingu ning esitasid kuu aega hiljem taotlused tähtajalise elamisloa saamiseks Eestis.  Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) andis mehele elamisloa Eestis töötamiseks, kuid ei

Read More

Riigikohus: maksuvõlg tuleb tasuda enne dividendide väljamaksmist

NordenBladet — Samas haldusasjas puudutas Riigikohus ka küsimust, kas maksuhaldur peaks finantseerima äriühingu pankrotimenetlust selle raugemise vältimiseks. Kohus leidis, et see on eelkõige MTA kaalutlusotsus. Riigikohtus arutusel olnud asjas käis vaidlus selle üle, kas juhatuse liige peab isiklikult vastutama pankrotistunud

Read More

Eesti: Riigikohus: tuuleenergia arendamine on oluline avalik huvi

NordenBladet — Kohtusse jõudnud vaidlus puudutab Lavassaare turbamaardlas asuvat 892 hektari suurust maa-ala, mis sobib Pärnu maakonnaplaneeringu ja endise Sauga valla üldplaneeringu järgi tuulepargi rajamiseks. Samas on planeeringutes märgitud, et elektrituulikud on võimalik sinna püstitada alles pärast maavara ammendamist.  Eurowind

Read More

Eesti: Käimas on konkurss nelja kohtuniku leidmiseks

NordenBladet — Sobilik kandidaat vastab kohtute seaduses kohtunikule esitatud nõuetele, tal on magistrikraad õigusteaduse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isikuomadused. Kandideerimiseks tuleb 10. juuniks 2021 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet,

Read More

Eesti Riigikohus: Välismaalasel on õigus viisavabalt Eestis viibimise lõpetamist kohtus vaidlustada

NordenBladet — Riigikohtusse jõudnud vaidlus puudutas kaht mullu suvel Eestisse hooajatöödele sõitnud Ukraina kodanikku. Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) lõpetas töötajate viisavaba Eestis viibimise ennetähtaegselt, sest väidetavalt eirasid nad pärast riiki sisenemist isolatsiooninõudeid.   Seepeale esitasid töötajad ja nende tööandjad halduskohtusse kaebuse,

Read More

Eesti Riigikohus: tuuleparkide rajamise piirangud pole põhiseadusega vastuolus

NordenBladet — Kohtuasjas vaieldi selle üle, kas Toila vald tohtis keelduda ehitusloa väljastamisest Päite-Vaivina tuulepargile. Märtsis 2016 taotles Est Wind Power OÜ vallalt luba 28 elektrituuliku püstitamiseks. Omavalitsus ettevõttele luba ei andnud, sest Kaitseministeerium jättis ehitusprojekti kooskõlastamata, kuna tuulikud vähendaksid

Read More

Eesti: Algas konkurss riigikohtuniku ametikohale

NordenBladet — Konkursil osaleja peab vastama kohtunikule kehtestatud nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses. Riigikohtuniku nimetab ametisse Riigikogu. Kandidaadi esitab parlamendile Riigikohtu esimees, kes kuulab enne ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse.  Avaldus koos põhjaliku elulookirjelduse ning kodakondsust

Read More

Eesti: Riigikohus analüüsis laste kinnisesse lasteasutusse paigutamist

NordenBladet — Kinnise lasteasutuse teenus loodi kolm aastat tagasi jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega, mis andis õigusliku aluse lapse vabaduse piiramiseks kasvatusliku järelevalve eesmärgil. See on mõeldud viimase abinõuna lapsele, kelle käitumine ohustab tõsiselt tema enda elu, tervist ja arengut või

Read More

Eesti: Riigikohtunik Julia Laffranque nimetati Euroopa Liidu mõjuka kohtukomitee liikmeks

NordenBladet — Komiteesse kuuluvad tunnustatud juristid – tavaliselt liikmesriikide kõrgemate kohtute või konstitutsioonikohtute juhid ja liikmed ning Euroopa Kohtu ja Üldkohtu endised kohtunikud.  Julia Laffranque’i kandidatuuri esitas komiteesse Euroopa Parlament, kel on õigus teha ettepanek ühe koha täitmiseks. Mullu 24.

Read More

Riigikohus: hooletu ümberkäimine terviseandmetega võib tuua kahju hüvitamise kohustuse

NordenBladet — 2019. aasta veebruaris saatis naine sotsiaalkindlustusametile (SKA) oma täisealise vaimupuudega tütre raviks rehabilitatsiooniplaani. Ameti töötaja unustas aga lisada plaanile dokumendiregistris juurdepääsupiirangu, mistõttu olid seal kirjeldatud terviseandmed kahe kuu jooksul avalikult kättesaadavad. Terviseandmed leidis registrist ajakirjanik, kes tegi sellest

Read More

Eesti: Kohtunikueksamile saab dokumente esitada 4. jaanuarini

NordenBladet — Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb esitada: kohtunikueksamile lubamise taotlus; haridust tõendavate dokumentide (sh akadeemilise õiendi) koopiad; koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist. Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil info riigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu. Komisjon vaatab

Read More

Eesti: Riigikohus selgitas raudtee kasutustasude määramise põhimõtteid

NordenBladet — Raudteel kaubaveoga tegelenud AS E.R.S. esitas kaebuse, et raudtee kasutustasude määramise metoodika diskrimineerib kaubavedajaid, eelistades reisijatevedu. Kaebaja väitel sundis riik neid osaliselt ka reisijateveo eest tasuma. Haldus- ja ringkonnakohus jätsid E.R.S.-i kaebuse rahuldamata, kuid Riigikohtu hinnangul olid kaebaja

Read More

Eesti: Riigikohus selgitas piiratud teovõimega inimese võimalust testamenti teha

NordenBladet — Riigikohtusse jõudnud pärimisasjas vaidlesid pooled selle üle, kellel on õigus pärida 2016. aastal surnud mehe korter. Mees oli 2003. aastal koostatud notariaalse testamendiga pärandanud korteri sihtasutusele. Paar nädalat enne surma oli ta kirjutanud aga uue omakäelise testamendi, millega

Read More

Eesti ja Prantsusmaa kõrgeim kohus arutasid koroonakriisi mõju õigusemõistmisele

NordenBladet — Kahe riigi kohtusüsteemi tabanud probleemid on olnud üsna sarnased. Paljud suulised istungid lükkusid viirusepuhangu tõttu edasi ja kohtute personal suunati kaugtööle, esile kerkisid mitmesugused tehnilised raskused ning kannatas inimeste omavaheline suhtlus ja koostöö. Inimliku poole pealt on ühiseks

Read More

Eesti: Riigikohtunik Julia Laffranque valiti Euroopa Õigusakadeemia programmidirektoriks

NordenBladet — Riigikohtu üldkogu andis 10. novembril riigikohtunik Laffranque’ile nõusoleku ERA-s töötamise ajaks (1. veebruar – 31. juuli 2021) tasuta puhkuse saamiseks. Puhkuse ajal Laffranque’i volitused kohtunikuna peatuvad. ERA on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on edendada Euroopa Liidu õiguse mõistmist

Read More

Eesti Riigikohus: eluaegse vangi vabastamiseks peab uue kuriteo risk olema eriti madal

NordenBladet — Narva Linnakohus mõistis Eduard Mägile 1995. aastal kolme inimese tapmise, vägistamise ja muude kuritegude eest surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Mägi tappis 1994. aastal purjuspäi koos kahe kaaslasega nelja kuu jooksul kaks meest ja ühe naise. Seaduse

Read More

Eesti: Algas konkurss kohtunikukohale Viru Maakohtus

NordenBladet — Sobilik kandidaat vastab kohtute seaduses kohtunikule esitatud nõuetele, tal on magistrikraad õigusteaduse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isikuomadused. Kandideerimiseks tuleb 7. detsembriks 2020 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet,

Read More

Eesti: Riigikohus ei rahuldanud AS-i Tallinna Vesi esitatud nõuet Vabariigi Valitsuse vastu kõrgendatud saastetasu hüvitamiseks

NordenBladet — Riigikohus jättis rahuldamata AS-i Tallinna Vesi esitatud nõude Vabariigi Valitsuse määrusega tekitatud 1 136 191 euro suuruse varalise kahju hüvitamiseks. Riigikohtu sõnul puudus Vabariigi Valitsuse kehtestatud veekogudesse juhitava heit- ja sademevee rangemate kvaliteedi nõuete ja ettevõttele väidetavalt tekkinud

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service